Kế toán muốn báo cáo Thống kê số lượng tồn kho và số lượng đặt hàng chưa giao có thêm cột số lượng đặt mua chưa nhận để biết được chênh lệch còn phải đặt mua thêm để đáp ứng đơn đặt hàng

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R24 >

Kế toán muốn báo cáo Thống kê số lượng tồn kho và số lượng đặt hàng chưa giao có thêm cột số lượng đặt mua chưa nhận để biết được chênh lệch còn phải đặt mua thêm để đáp ứng đơn đặt hàng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R24, trên MISA SME.NET 2015, khi xem báo cáo Thống kê số lượng tồn kho và số lượng đặt hàng chưa giao, kế toán sẽ theo dõi luôn được Số lượng đặt mua chưa nhận, Số còn phải đặt mua và Số lượng đặt mua.

Cách thao tác

Vào mục Báo cáo\Bán hàng, chọn xem báo cáo Thống kê số lượng tồn kho và số lượng đặt hàng chưa giao:

R24.01

Sau khi nhấn <<Đồng ý>> chương trình sẽ hiển thị như sau:

R24.02

NOTE_iconnote Lưu ý: Để hiển thị cột Số lượng đặt mua thì kế toán vào Sửa mẫu, tích chọn hiển thị cột đó lên.