Kế toán muốn khi chọn hoá đơn trên giao diện chọn hoá đơn để in theo lô thì có thể phân biệt được hoá đơn đã được in và hoá đơn chưa được in để chọn nhanh được hoá đơn chưa in và không chọn nhầm hoá đơn đã in

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R24 >

Kế toán muốn khi chọn hoá đơn trên giao diện chọn hoá đơn để in theo lô thì có thể phân biệt được hoá đơn đã được in và hoá đơn chưa được in để chọn nhanh được hoá đơn chưa in và không chọn nhầm hoá đơn đã in

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R24, trên MISA SME.NET 2015, khi thực hiện in hóa đơn theo lô, trên giao diện chọn hóa đơn, chương trình giúp phân biệt được hóa đơn nào đã được in, hóa đơn nào chưa được in để kế toán chọn nhanh, không bị nhầm lẫn.

Cách thao tác

Vào phân hệ Bán hàng, thực hiện in hóa đơn theo lô:

R24.15

NOTE_iconnote Lưu ý: Chỉ hiển thị cột <<Đã in>> khi thực hiện in các hóa đơn trên tất cả các giao diện: Bán hàng, Xuất hóa đơn, Giảm giá hàng bán, Trả lại hàng mua, Chuyển kho.