Kế toán muốn chương trình ngầm định diễn giải của chứng từ mua hàng theo nguyên tắc " Mua hàng của … theo hóa đơn số ... " để kế toán không mất công phải gõ tay

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R24 >

Kế toán muốn chương trình ngầm định diễn giải của chứng từ mua hàng theo nguyên tắc " Mua hàng của … theo hóa đơn số ... " để kế toán không mất công phải gõ tay

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Hiện nay khi lập chứng từ mua hàng qua kho hoặc không qua kho, chương trình chưa ngầm định được hết diễn giải mà kế toán vẫn phải mất công gõ tay .

Kể từ R24, trên MISA SME.NET 2015, khi lập chứng từ mua hàng, chương trình sẽ tự động ngầm định diễn giải để kế toán đỡ mất công nhập lại.

Cách thao tác

Vào phân hệ Mua hàng, thêm mới 1 chứng từ mua hàng, khi đó chương trình ngầm định diễn giải theo cấu trúc Mua hàng của … theo hóa đơn số:

R24.13