Kế toán bán hàng muốn khi chọn thêm phiếu xuất vào chứng từ bán hàng lập từ phiếu xuất khác, đã cất trước đó, thì không cập nhật lại đơn giá bán của các mặt hàng

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R24 >

Kế toán bán hàng muốn khi chọn thêm phiếu xuất vào chứng từ bán hàng lập từ phiếu xuất khác, đã cất trước đó, thì không cập nhật lại đơn giá bán của các mặt hàng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R24, trên MISA SME.NET 2015, khi lập chứng từ bán hàng từ các phiếu xuất kho, mỗi lần chọn lại chứng từ xuất kho, chương trình sẽ không cập nhật lại các thông tin về đơn giá bán, chiết khấu, các thông tin thống kê,...đã chọn trên chứng từ bán hàng.

Cách thao tác

Lập chứng từ bán hàng từ phiếu xuất kho như sau:

R24.59

Thực hiện chọn lại phiếu xuất kho, có tích chọn <<Không cập nhật thông tin phiếu xuất đã chọn vào chứng từ bán hàng>> thì chương trình không cập nhật lại các thông tin: đơn giá bán, các thông tin chiết khấu, các thông tin thống kê,...

R24.60