Kế toán muốn in báo cáo Tổng hợp công nợ phải trả có thông tin luỹ kế phát sinh nợ/có để biết được luỹ kế từ đầu năm đến thời điểm xem báo cáo đơn vị đang phát sinh nợ bao nhiêu và đã thanh toán bao nhiêu

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R24 >

Kế toán muốn in báo cáo Tổng hợp công nợ phải trả có thông tin luỹ kế phát sinh nợ/có để biết được luỹ kế từ đầu năm đến thời điểm xem báo cáo đơn vị đang phát sinh nợ bao nhiêu và đã thanh toán bao nhiêu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R24, trên MISA SME.NET 2015, trên báo cáo Tổng hợp công nợ phải trả có thêm cột Lũy kế phát sinh Nợ, Lũy kế phát sinh Có để kế toán biết được lũy kế từ đầu năm đến thời điểm xem báo cáo đơn vị đang phát sinh nợ bao nhiêu và đã thanh toán bao nhiêu.

Cách thao tác

Vào mục Báo cáo\Mua hàng, chọn báo cáo Tổng hợp công nợ phải trả nhà cấp:

R24.30

Khi đó chương trình hiển thị báo cáo:

R24.31