Kế toán muốn khi phân bổ chi phí mua hàng hệ thống không cho phép chọn được các chứng từ mua hàng đã khoá sổ tránh trường hợp chọn nhầm chứng từ đã khoá sổ

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R24 >

Kế toán muốn khi phân bổ chi phí mua hàng hệ thống không cho phép chọn được các chứng từ mua hàng đã khoá sổ tránh trường hợp chọn nhầm chứng từ đã khoá sổ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R24, trên MISA SME.NET 2015, trên chứng từ mua dịch vụ, khi phân bổ chi phí mua hàng, kế toán chỉ chọn được các chứng từ mua hàng chưa bị khóa sổ kế toán để tránh cho kế toán chọn sai, chọn nhầm.

Cách thao tác

Trong kỳ thực hiện phân bổ chi phí mua hàng cho các chứng từ như sau:

R24.47

Nhấn <<Đồng ý>>, khi đó chương trình hiển thị như sau:

R24.48