Kế toán muốn có thể lọc nhanh khách hàng từ danh sách khách hàng trong 1 đợt thu nợ để có thể cập nhật được tình hình thu nợ cho khách hàng thuận tiện

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R24 >

Kế toán muốn có thể lọc nhanh khách hàng từ danh sách khách hàng trong 1 đợt thu nợ để có thể cập nhật được tình hình thu nợ cho khách hàng thuận tiện

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Trước đây, để cập nhật kết quả thu nợ cho từng khách hàng, kế toán phải tự tìm thủ công khách hàng trong danh sách hàng trăm khách hàng cần thu nợ => Mất thời gian.

Kể từ R24, trên MISA SME.NET 2015, khi xem chi tiết danh sách thu nợ, kế toán có thể lọc nhanh khách hàng cần tìm theo 1 trong nhiều tiêu chí khác nhau như Email, Điện thoại, Điện thoại di động (khách hàng cá nhân), Họ tên người liên hệ, Số điện thoại người liên hệ.

Cách thao tác

Vào phân hệ Bán hàng\Thu nợ, chương trình hiển thị như sau:

R24.12