Kế toán mong muốn thể hiện được tổng nguyên giá tương ứng với các loại TSCĐ trong Sổ tài sản Cố định để nhìn thấy nhanh chỉ tiêu tổng hợp, phục vụ ký duyệt và lưu sổ sách chứng từ

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R24 >

Kế toán mong muốn thể hiện được tổng nguyên giá tương ứng với các loại TSCĐ trong Sổ tài sản Cố định để nhìn thấy nhanh chỉ tiêu tổng hợp, phục vụ ký duyệt và lưu sổ sách chứng từ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R24, trên MISA SME.NET 2015, khi xem báo cáo Sổ tài sản cố định, chương trình sẽ hiển thị tổng nguyên giá tương ứng với từng loại TSCĐ, giúp kế toán nhìn thấy nhanh chỉ tiêu tổng hợp.

Cách thao tác

Vào mục Báo cáo\Tài sản cố định, chọn báo cáo Sổ tài sản cố định:

R24.09

Nhấn <<Đồng ý>>, chương trình hiển thị báo cáo:

R24.11