Kế toán muốn khi in sổ tài sản cố định của đơn vị nào thì báo cáo phải lấy TSCĐ trong kỳ báo cáo của đơn vị sử dụng đó

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R24 >

Kế toán muốn khi in sổ tài sản cố định của đơn vị nào thì báo cáo phải lấy TSCĐ trong kỳ báo cáo của đơn vị sử dụng đó

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R24, trên MISA SME.NET 2015, khi xem báo cáo Sổ tài sản cố định, chương trình sẽ lấy TSCĐ trong kỳ báo cáo của đơn vị sử dụng đó.

Cách thao tác

Trong kỳ, kế toán thực hiện điều chuyển TSCĐ từ phòng ban này sang phòng ban khác như sau:

R24.08

Vào mục Báo cáo\Tài sản cố định, chọn báo cáo Sổ tài sản cố định:

R24.09

Nhấn <<Đồng ý>>, chương trình hiển thị báo cáo:

R24.10