Kế toán muốn hàng hoá trên bảng kê HHDV (khi lập hoá đơn từ nhiều chứng từ bán hàng) được sắp xếp thứ tự đúng như trên từng chứng từ bán hàng

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R24 >

Kế toán muốn hàng hoá trên bảng kê HHDV (khi lập hoá đơn từ nhiều chứng từ bán hàng) được sắp xếp thứ tự đúng như trên từng chứng từ bán hàng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R24, trên MISA SME.NET 2015, khi lập hóa đơn từ nhiều chứng từ bán hàng mà không tích chọn Cộng gộp các mặt hàng giống nhau thì trên hóa đơn sẽ hiển thị theo đúng thứ tự như trên chứng từ bán hàng để kế toán dễ dàng kiểm tra đối chiếu.

Cách thao tác

Ví dụ trong kỳ có nhiều chứng từ bán hàng chưa được lập hóa đơn như sau:

R24.22

Thực hiện lập hóa đơn từ các chứng từ bán hàng trên:

R24.23

Khi đó chương trình sẽ hiển thị theo đúng thứ tự như trên chứng từ bán hàng:

R24.24