Kế toán muốn biết được mỗi khoản chi phí trả trước đã phân bổ hết bao nhiêu, giá trị còn lại là bao nhiêu theo từng kỳ xem báo cáo, để đối chiếu các sổ sách liên quan

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R24 >

Kế toán muốn biết được mỗi khoản chi phí trả trước đã phân bổ hết bao nhiêu, giá trị còn lại là bao nhiêu theo từng kỳ xem báo cáo, để đối chiếu các sổ sách liên quan

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R24, trên MISA SME.NET 2015, chương trình bổ sung thêm báo cáo Tình hình phân bổ chi phí trả trước để kế toán dễ dàng xem được số đã phân bổ, giá trị còn lại của từng khoản chi phí trả trước theo từng kỳ.

Cách thao tác

Vào mục Báo cáo\Tổng hợp, chọn xem báo cáo Thống kê số lượng tồn kho và số lượng đặt hàng chưa giao:

R24.25

Sau khi nhấn <<Đồng ý>> chương trình sẽ hiển thị như sau:

R24.26