Kế toán muốn xem tổng giá trị tồn kho theo đơn giá bán để xem xét có cho nhân viên bán hàng phụ trách kho đó nhận thêm hàng để bán nữa không

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R24 >

Kế toán muốn xem tổng giá trị tồn kho theo đơn giá bán để xem xét có cho nhân viên bán hàng phụ trách kho đó nhận thêm hàng để bán nữa không

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R24, trên MISA SME.NET 2015, khi xem báo cáo Tổng hợp tồn kho, kế toán sẽ xem được luôn Đơn giá bán 1, Đơn giá bán 2, Đơn giá bán 3, Đơn giá cố định của từng mặt hàng.

Cách thao tác

Vào mục Báo cáo\Kho, chọn xem báo cáo Tổng hợp tồn kho sau:

R24.18

Khi đó chương trình hiển thị báo cáo:

R24.19