Kế toán muốn khi lấy lại dữ liệu cho các báo cáo tài chính thì vẫn giữ nguyên được các thông tin NSD đã nhập tay trên báo cáo trước đó để kế toán không phải nhập lại

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R24 >

Kế toán muốn khi lấy lại dữ liệu cho các báo cáo tài chính thì vẫn giữ nguyên được các thông tin NSD đã nhập tay trên báo cáo trước đó để kế toán không phải nhập lại

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R24, trên MISA SME.NET 2015, trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh báo cáo tài chính thì khi chọn <<Lấy lại dữ liệu>>, chương trình vẫn giữ nguyên các thông tin kỳ trước đã đươc kế toán nhập tay trên báo cáo.

Cách thao tác

Vào Tổng hợp\Lập báo cáo tài chính, thêm mới báo cáo tài chính:

R24.65

Kế toán thực hiện nhập tay tại cột Số kỳ trước. Khi đó nếu nhấn <<Lấy lại dữ liệu>> thì chương trình

R24.66

Nếu nhấn <<Yes>> thì chương trình sẽ giữ lại số liệu kế toán đã nhập tại cột Số kỳ trước, nếu nhấn <<No>> thì chương trình sẽ lấy lại dữ liệu theo số liệu từ chương trình.

NOTE_iconnote Lưu ý:

Báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ: Khi <<Lấy lại dữ liệu>> cho báo cáo ở kỳ báo cáo chứa ngày bắt đầu dữ liệu thì cho phép kế toán chọn giữ lại số liệu kỳ trước hay không

Thuyết minh báo cáo tài chính: Khi <<Lấy lại dữ liệu>> cho báo cáo ở kỳ báo cáo chứa ngày bắt đầu dữ liệu: cho phép kế toán chọn giữ lại cột <Kỳ trước> và <Nội dung> của các chỉ tiêu đã nhập, nếu kỳ báo cáo không chứa ngày bắt đầu dữ liệu: cho phép kế toán chọn giữ lại cột  <Nội dung> của các chỉ tiêu đã nhập