Kế toán muốn dùng UNC tiền vay để trả tiền cho nhà cung cấp có nhiều TK ngân hàng

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R24 >

Kế toán muốn dùng UNC tiền vay để trả tiền cho nhà cung cấp có nhiều TK ngân hàng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R24, trên MISA SME.NET 2015, khi vay tiền chuyển thẳng trả nhà cung cấp trên chứng từ nghiệp vụ khác thì có thể chọn được tài khoản ngân hàng nhận của nhà cung cấp để in ủy nhiệm chi.

Cách thao tác

Vào Tổng hợp, thêm mới chứng từ nghiệp vụ khác

R24.17

Vào Sửa mẫu, tích hiển thị 2 cột TK ngân hàng của đối tượng Nợ, Tên ngân hàng của đối tượng Nợ