Kế toán muốn ghi tăng CCDC hàng loạt từ phiếu xuất kho, mua hàng không qua kho hoặc ghi giảm TSCĐ chương trình tự động tăng mã CCDC đối với CCDC có mã trùng nhau

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R23 >

Kế toán muốn ghi tăng CCDC hàng loạt từ phiếu xuất kho, mua hàng không qua kho hoặc ghi giảm TSCĐ chương trình tự động tăng mã CCDC đối với CCDC có mã trùng nhau

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Từ  thực tế công việc và nhu cầu sử dụng phần mềm kế toán mong muốn khi ghi tăng CCDC hàng loạt từ phiếu xuất kho, mua hàng không qua kho hoặc từ chứng từ ghi giảm TSCĐ, chương trình tự động tăng mã CCDC.

Kể từ R23, MISA SME.NET 2015 sẽ đáp ứng được nhu cầu trên bằng giải pháp sau:Khi ghi tăng hàng loạt công cụ dụng cụ mà có các mã trùng nhau thì chương trình sẽ mặc định sinh theo quy tắc sau: Mã+001 và phần số tăng dần theo đúng số thứ tự.

 

Cách thao tác

Vào phân hệ CCDC chọn Ghi tăng CCDC hàng loạt, chọn Lấy CCDC từ chứng từ xuất kho/mua hàng khi đó chương trình hiển thị như sau:

R23.20

Sau khi nhấn <<Đồng ý>> chương trình sẽ hiển thị như sau:

R23.22

NOTE_iconnote Lưu ý:

1. Thực hiện thao tác tương tự khi ghi tăng CCDC từ chứng từ ghi giảm TSCĐ hoặc Lấy CCDC từ hệ thống sổ quản trị

2. Trường hợp người dùng tự sửa mã CCDC hoặc tự động Sinh mã CCDC thì chương trình giữ nguyên theo mã CCDC đã sửa hoặc sinh mã tự động