Kế toán mong muốn thiết lập lấy đúng được số liệu chỉ tiêu thu nhập khác, chi phí khác từ thanh lý tài sản cố định trên báo cáo kết quả kinh doanh theo TT200

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R22 >

Kế toán mong muốn thiết lập lấy đúng được số liệu chỉ tiêu thu nhập khác, chi phí khác từ thanh lý tài sản cố định trên báo cáo kết quả kinh doanh theo TT200

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Khi thiết lập số liệu chỉ tiêu thu nhập khác, chi phí khác từ thanh lý tài sản cố định trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh đối với doanh nghiệp sử dụng chế độ kế toán theo thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 kế toán mong muốn có thể theo dõi được chi tiết trong khoản Thu nhập khác, Chi phí khác thì đâu là khoản Lãi từ thanh láy TSCĐ và Lỗ từ thanh lý TSCĐ.

Kể từ phiên bản R22, trên MISA SME.NET 2015 sẽ đáp ứng nhu cầu trên bằng giải pháp sau cho các đơn vị sử dụng chế độ kế toán theo thông tư 200

Tại mục Tiện ích\Thiết lập báo cáo tài chính\Báo cáo kết quả kinh doanh đối với dữ liệu tạo mới và dữ liệu chuyển đổi từ phiên bản dưới mà công thức chưa được thay đổi thì các chỉ tiêu Lỗ từ thanh lý TSCĐ, Lãi từ thanh lý TSCĐ sẽ hiển thị theo đúng công thức mặc định. Đối với dữ liệu chuyển đổi từ phiên bản dưới mà công thức trên Thiết lập Báo cáo kết quả kinh doanh đã được sửa thì để trống công thức đối với chỉ tiêu Lỗ từ thanh lý TSCĐ và Lãi từ thanh lý TSCĐ

Các chỉ tiêu Lỗ từ thanh lý TSCĐ, Lãi từ thanh lý TSCĐ khi in Báo cáo kết quả kinh doanh sẽ không hiển thị

Cách thao tác

Chi tiết xem cách thiết lập báo cáo tài chính: Thiết lập báo cáo tài chính