[SMEFIVE-2350] - Cho phép khai báo được các chi phí trả trước đã ghi nhận từ năm trước để tiếp tục phân bổ trong năm nay

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R22 >

[SMEFIVE-2350] - Cho phép khai báo được các chi phí trả trước đã ghi nhận từ năm trước để tiếp tục phân bổ trong năm nay

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Đơn vị có nhu cầu phân bổ các khoản chi phí trả trước như chi phí thuê văn phòng, chi phí lãi vay phát sinh năm trước nhưng chưa phân bổ hết. Kế toán mong muốn có thể ghi nhận được các chi phí trả trước từ năm trước để tiếp tục phân bổ cho năm hiện tại. Để đáp ứng được nhu cầu trên, kể từ phiên bản R22, trên MISA SME. NET2015 sẽ cho phép kế toán có thể khai báo được chi phí trả trước của năm trước

Cách thao tác

Vào mục Nghiệp vụ\Tổng hợp\Chi phí trả trước chọn Danh sách chi phí trả trước

R22.03

Sau khi chọn Cất chương trình sẽ lưu lại khoản Chi phí trả trước đầu kỳ trên. Để tiếp tục phân bổ chi phí trả trước cho năm hiện tại vào mục Tổng hợp\Chi phí trả trước chọn Phân bổ chi phí trả trước khi đó chương trình sẽ hiển thị như sau:

R22.04