Kế toán mong muốn tạo mới dữ liệu từ dữ liệu năm trước để lấy được số dư, danh mục và các phát sinh của năm mới sang dữ liệu mới

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R22 >

Kế toán mong muốn tạo mới dữ liệu từ dữ liệu năm trước để lấy được số dư, danh mục và các phát sinh của năm mới sang dữ liệu mới

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Từ thực tế công việc và nhu cầu sử dụng phần mềm kế toán muốn tạo mới dữ liệu từ năm trước để có thể lấy được số dư, danh mục và các phát sinh của dữ liệu cũ sang dữ liệu mới.

Kể từ phiên bản R22, trên MISA SME.NET2015 cho phép tạo mới dữ liệu từ năm trước để lấy được số dư, danh mục và các phát sinh của dữ liệu cũ sang dữ liệu mới. Trước khi tạo mới dữ liệu từ năm trước để đảm bảo tính đúng đắn của số liệu thì phải thực hiện kiểm tra xem dữ liệu cũ có chứng từ nào chưa ghi sổ. Nếu chứng từ hợp lệ thì ghi sổ lại, nếu chứng từ không hợp lệ thì xóa chứng từ, sau đó thực hiện tách dữ liệu (Chi tiết về cách kiểm tra, đối chiếu xem links đính kèm: Tạo mới dữ liệu từ năm trước)

Cách thao tác

Giả sử đơn vị đang hạch toán năm 2015, đến năm 2016 đơn vị đã nhập một phần chứng từ phát sinh và muốn tách dữ liệu bắt đầu từ 01/01/2016. Để tách dữ liệu cần thực hiện các thao tác sau:

Tại màn hình đăng nhập, chọn mục Tệp

R22.07

Sau khi nhấn <Thực hiện> chương trình sẽ hiển thị giao diện sau:

R22.08

Sau khi tạo mới dữ liệu thành công màn hình sẽ hiển thị thông báo sau:

R22.09

Tiếp theo chọn <Đóng> màn hình thông báo chương trình sẽ hiển thị màn hình đăng nhập vào dữ liệu vừa tạo mới như sau:

R22.10

Kế toán có thể tạo được dữ liệu mới từ năm trước bằng cách nhấn chọn biểu tượng Start, chọn All Programs\MISA SME.NET 2015\MISA SME.NET 2015 Tools\Company Setup New Data 2015.

NOTE_iconnote Lưu ý:

1. Trên dữ liệu mới sẽ lấy được tất cả danh mục, số dư và các chứng từ phát sinh có ngày hạch toán lớn hơn hoặc bằng Ngày bắt đầu hạch toán trên dữ liệu kế toán mới.

2. Riêng số dư tồn kho trên dữ liệu mới nếu đơn vị sử dụng phương pháp tính giá là: Bình quân cuối kỳ, Bình quân tức thời và Nhập trước-xuất trước thì số lượng tồn sẽ được lấy theo Đơn vị tính chính, đối với phương pháp tính giá là Đích danh thì Số lượng sẽ lấy số lượng tồn theo đơn vị trên chứng từ nhập

3. Trên giao diện Đơn đặt hàng bổ sung thêm cột Số đã giao năm trước mặc định ẩn để hiển thị số lượng phát sinh trên tất cả các chứng từ bán hàng hoặc phiếu xuất kho có ngày hạch toán nhỏ hơn ngày hạch toán trên phần mềm của dữ liệu kế toán mới

4. Trên danh sách chứng từ bán hàng trả lại bổ sung thêm cột "Đã lập phiếu nhập năm trước" mặc định ẩn để đánh dấu chứng từ Bán trả lại đã được lập phiếu nhập năm trước

5. Trên lệnh sản xuất bổ sung thêm cột Số đã nhập năm trước mục thành phẩm và Số đã xuất năm trước thuộc mục Định mức nguyên vật liệu để lấy lên tất cả số lượng đã xuất, đã nhập từ lệnh sản xuất của năm cũ sang dữ liệu mới

6. Trên danh sách Lệnh sản xuất, lắp ráp đã sinh phiếu nhập, phiếu xuất từ năm trước thì khi sang dữ liệu mới phải đánh dấu được đã Lập phiếu xuất từ năm trước tại cột Đã xuất và đã sinh phiếu nhập tại cột "Đã nhập kho"

7. Lấy được thông tin về mã quy cách, số lô, hạn dùng của từng mặt hàng trên các chứng từ phát sinh và số tồn kho vật tư hàng hóa sang dữ liệu mới

8. Riêng phân hệ Hợp đồng bán, Hợp đồng mua thì lấy được toàn bộ danh sách sang dữ liệu mới, tất cả các phát sinh chi tiết theo hợp đồng bán, hợp đồng mua có ngày hạch toán nhỏ hơn Ngày bắt đầu dữ liệu sẽ được tính toán vào các thông tin của năm trước và tất cả các hợp đồng mua, hợp đồng bán có ngày ký nhỏ hơn ngày tách dữ liệu hoặc có các phát sinh chi tiết theo hợp đồng bán, hợp đồng mua nhỏ hơn ngày tách dữ liệu thì trên dữ liệu mới sẽ tự động tích chọn Là Hợp đồng bán, Hợp đồng mua phát sinh trước khi sử dụng phần mềm.

9. Trên Hợp đồng bán tab Hàng hóa, dịch vụ có thêm cột Số đã giao của năm trước lấy toàn bộ số lượng trên chứng từ bán hàng có chọn Hợp đồng bán có ngày hạch toán nhỏ hơn Ngày tách dữ liệu

10. Trên phân hệ thuế sẽ lấy toàn bộ các tờ khai có Đến ngày của kỳ tính thuế lớn hơn hoặc bằng Ngày tách dữ liệu và lấy thêm Tờ khai thuế GTGT khấu trừ cuối cùng của năm trước sang dữ liệu mới.

11. Trên phân hệ tiền lương: Bảng chấm công, Bảng tổng hợp chấm công, Bảng lương sẽ lấy lên dữ liệu mới nếu kỳ lập lớn hơn hoặc bằng tháng đầu tiên trên dữ liệu mới

12. Phân hệ Công cụ dụng cụ và Tài sản cố định sẽ lấy toàn bộ những CCDC và TSCĐ có ngày ghi tăng lớn hơn hoặc bằng ngày tách dữ liệu, đối với các CCDC và TSCĐ có ngày ghi tăng nhỏ hơn ngày tách dữ liệu sẽ lấy sang dữ liệu mới nếu chưa ghi giảm hết số lượng

13. Chi phí trả trước sẽ lấy lên dữ liệu mới trường hợp có ngày ghi nhận lớn hơn hoặc bằng ngày tách dữ liệu, đối với chi phí trả trước có ngày ghi nhận nhỏ hơn ngày tách dữ liệu mà chưa được phân bổ hết thì khi lên dữ liệu mới sẽ chuyển sang chi phí trả trước đầu kỳ

14. Phân hệ Quản lý phát hành hóa đơn sẽ lấy lên toàn bộ các mẫu Khởi tạo và Đăng ký sử dụng hóa đơn lên dữ liệu mới, đối với hóa đơn năm trước chưa sử dụng hết thì sẽ lấy sang dữ liệu mới và cho phép tiếp tục sử dụng

15. Đối với Thủ kho thì lấy sang dữ liệu mới tất cả các chứng từ có Ngày ghi sổ kho hoặc Ngày hạch toán trên chứng từ Lớn hơn hoặc bằng Ngày tách dữ liệu