Khi tạo dữ liệu kế toán từ năm trước: Yêu cầu lấy được mã quy cách của vật tư hàng hóa còn tồn đầu kỳ và mã quy cách của các chứng từ phát sinh trong năm mới trên dữ liệu cũ sang dữ liệu tạo mới

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R22 >

Khi tạo dữ liệu kế toán từ năm trước: Yêu cầu lấy được mã quy cách của vật tư hàng hóa còn tồn đầu kỳ và mã quy cách của các chứng từ phát sinh trong năm mới trên dữ liệu cũ sang dữ liệu tạo mới

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Từ thực tế công việc và nhu cầu sử dụng phần mềm, kế toán muốn tạo mới dữ liệu từ năm trước để lấy được mã quy cách của vật tư hàng hóa còn tồn đầu kỳ và mã quy cách của các chứng từ phát sinh trên dữ liệu cũ sang dữ liệu tạo mới

Kể từ phiên bản R22, trên MISA SME.NET2015 cho phép tạo mới dữ liệu từ năm trước có thể lấy được thông tin mã quy cách của vật tư hàng hóa còn tồn đầu kỳ và mã quy cách trên các chứng từ phát sinh của dữ liệu mới sang dữ liệu cũ

Cách thao tác

Chi tiết về cách tạo mới dữ liệu xem link đính kèm sau: Tạo mới từ năm trước