Kế toán muốn phần mềm điều chỉnh hệ thống tài khoản theo đính chính của BTC

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R21.27 >

Kế toán muốn phần mềm điều chỉnh hệ thống tài khoản theo đính chính của BTC

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ phiên bản R21.27, MISA SME.NET 2015 sẽ điều chỉnh hệ thống tài khoản theo đính chính của Bộ tài chính đối với đơn vị sử dụng chế độ kế toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 bằng giải pháp sau:

Danh mục Hệ thống tài khoản đổi tên tiếng Việt và tiếng anh của hai tài khoản: TK 5212 và TK5213 trong đó: TK 5212: Hàng bán bị trả lại (Sale returns); TK 5213: Giảm giá hàng bán (Devaluation of sale price)

Danh mục Tài khoản kết chuyển có thay đổi sau: Đối với mã kết chuyển: 5213-5111 thứ tự kết chuyển là 20 và diễn giải là: Kết chuyển giảm giá hàng bán, Đối với mã kết chuyển: 5212-5111 thứ tự kết chuyển là 15 và diễn giải là: Kết chuyển hàng bán bị trả lại

Danh mục Tài khoản ngầm định

+ Đối với loại chứng từ là Hàng bán trả lại-Bán hàng hóa dịch vụ-Giảm trừ công nợ và Hàng bán trả lại-Bán hàng hóa dịch vụ-Trả lại tiền mặt đối với cột TK trả lại thì thông tin Loại tài khoản và TK ngầm định sẽ mặc định là TK 5212

+ Đối với loại chứng từ : Giảm giá hàng bán-Bán hàng hóa dịch vụ-Giảm trừ công nợ và Giảm giá hàng bán-Bán hàng hóa dịch vụ-Trả lại tiền mặt đối với cột TK giảm giá thì thông tin Loại tài khoản và TK ngầm định sẽ mặc định là TK 5213

Danh mục Loại chứng từ: Đối với loại chứng từ Giảm giá hàng bán đổi TK Nợ từ TK 5212 thành TK 5213, đối với loại chứng từ Trả lại hàng bán đổi TK Nợ từ TK5213 thành TK 5212

Đối với dữ liệu theo QĐ 15 chuyển từ phần mềm MISA SME. NET 2012 lên phần mềm MISA SME. NET 2015 thì tại bước ghép tài khoản sẽ có thay đổi sau:

+ Mặc định ghép tài khoản TK 531 với tài khoản TK 5212 (nếu trên phần mềm MISA SME. NET 2012 có tiết khoản thì phần mềm tự động mở tiết khoản của TK5212 trên phần mềm MISA SME.NET 2015 tương ứng)

+ Mặc định ghép tài khoản TK532 với tài khoản TK 5213 (nếu trên phần mềm MISA SME. NET 2012 có tiết khoản thì phần mềm tự động mở tiết khoản của TK5213 trên phần mềm MISA SME.NET 2015 tương ứng)

Đối với thuyết minh báo cáo tài chính thay đổi cách lấy số liệu tại mục "2. Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)" tại phần "VII-Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh"

NOTE_iconnote Đối với các dữ liệu chuyển đổi qua các phiên bản thì không có sự thay đổi gì so với hiện nay. Nếu đơn vị muốn điều chỉnh lại thông tin thì đơn vị phải sửa lại. Ví dụ để sửa hệ thống tài khoản nếu tài khoản đó đã có phát sinh thì đơn vị phải tạo một tài khoản trung gian, sau đó chuyển toàn bộ hạch toán của tài khoản đó tới tài khoản trung gian (tham khảo: Chuyển tài khoản hạch toán), sau khi chuyển xong tài khoản hạch toán thực hiện Sửa Số hiệu tài khoản và Tên tài khoản, tiếp đó chuyển toàn bộ hạch toán từ tài khoản trung gian về tài khoản đã được sửa.