Khi phân bổ chi phí SXC ở phân hệ giá thành, kế toán muốn nhập được định mức phân bổ theo từng kỳ vì mỗi kỳ tính giá thành có định mức khác nhau và lưu lại được định mức theo từng kỳ để tiện cho việc kiểm tra

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R21.22 >

Khi phân bổ chi phí SXC ở phân hệ giá thành, kế toán muốn nhập được định mức phân bổ theo từng kỳ vì mỗi kỳ tính giá thành có định mức khác nhau và lưu lại được định mức theo từng kỳ để tiện cho việc kiểm tra

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Đối với đơn vị sản xuất đồ chơi trẻ em bằng gỗ, hàng tháng kế toán sẽ tổng hợp chi phí nhân công của tất cả các đối tượng THCP đồng thời căn cứ vào số lượng sản phẩm hoàn thành tại từng đối tượng THCP định mức chi phí nhân công của từng sản phẩm -> kế toán sẽ tính ra định mức nhân công cho từng đối tượng THCP và tháng nào cũng có định mức khác nhau. Kế toán sẽ dùng định mức này để phân bổ chi phí chung, nhập khẩu định mức này vào phần mềm

Kể từ phiên bản R21.22, trên MISA SME.NET 2015 đối với doanh nghiệp áp dụng chế độ kế toán Theo thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 sẽ cho phép kế toán khai báo định mức theo từng kỳ để tính giá thành

Cách thao tác

Vào Nghiệp vụ\mục Giá thành, chọn Khai báo định mức chi phí phân bổ chi phí theo đối tượng THCP

R21.18.38

Sau đó chọn phân hệ Giá thành\tab Sản xuất liên tục-Hệ số, tỷ lệ lập kỳ tính giá thành

R21.19.09

Sau đó chọn Tính giá thành chương trình sẽ hiển thị như sau:

R21.18.39

Sau khi chọn <Cất> chương trình sẽ lưu lại được Khai báo định mức phân bổ chi phí theo đối tượng THCP cho kỳ tính giá thành hiện tại và thực hiện phân bổ theo đúng định mức được khai báo.

NOTE_iconnote 1. Trên giao diện Khai báo định mức phân bổ chi phí theo đối tượng THCP kế toán có thể nhập khẩu định mức từ file excel vào chương trình hoặc xuất khẩu định mức ra excel

     2. Tại mục Xác định chi phí phân bổ cho phép thực hiện chức năng "Sao chép dữ liệu cho các dòng phía dưới" khi nhấn chuột phải

     3. Chỉ thực hiện khi kế toán tính giá thành theo Sản xuất liên tục-giản đơn hoặc Sản xuất liên tục-Hệ số, tỷ lệ