Kế toán muốn làm nghiệp vụ mua NVL về chuyển thẳng cho công trình nhưng vẫn muốn quản lý qua kho công trình và nghiệp vụ mua hàng hóa bán chuyển thẳng cho khách hàng

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R21.22 >

Kế toán muốn làm nghiệp vụ mua NVL về chuyển thẳng cho công trình nhưng vẫn muốn quản lý qua kho công trình và nghiệp vụ mua hàng hóa bán chuyển thẳng cho khách hàng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Từ nghiệp vụ thực tế phát sinh kế toán muốn làm nghiệp vụ mua nguyên vật liệu về chuyển thẳng cho công trình nhưng vẫn muốn quản lý qua kho công trình và nghiệp vụ mua hàng hóa bán chuyển thẳng cho khách hàng. Để đáp ứng được mong muốn trên, kể từ phiên bản R21.22, trên MISA SME.NET 2015 sẽ đáp ứng bằng giải pháp sau:

Trên chứng từ bán hàng cho phép lập chứng từ bán hàng từ chứng từ mua hàng qua kho và chứng từ mua hàng không qua kho

Trên chứng từ Xuất kho cho phép lập chứng từ xuất kho từ chứng từ mua hàng qua kho

Cách thao tác

Đối với đơn vị muốn mua nguyên vật liệu chuyển thẳng cho khách hàng cần thực hiện thao tác sau:

Vào phân hệ Bán hàng\tab Bán hàng hóa, dịch vụ thêm mới một chứng từ bán hàng, chọn thông tin Lập từ mua hàng để lập chứng từ bán hàng:

R21.18.02

Thiết lập điều kiện để tìm kiếm chứng từ mua hàng => có thể tìm kiếm chính xác chứng từ mua hàng hoặc tìm kiếm theo nhà cung cấp.

Sau khi chọn các chứng từ mua hàng liên quan, nhấn Đồng ý => hệ thống sẽ tự động lấy thông tin từ chứng từ mua hàng được tích chọn ra chứng từ bán hàng:

R21.18.01

Khai báo các thông tin còn thiếu trên chứng từ bán hàng, sau đó nhấn Cất.

Đối với đơn vị mua nguyên vật liệu về chuyển thẳng cho công trình nhưng vẫn muốn quản lý qua kho cần thực hiện thao tác sau:

Vào phên hệ Kho, chọn chức năng Tiện ích\Lập từ chứng từ mua hàng qua kho trên thanh công cụ:

Thiết lập điều kiện để tìm kiếm chứng từ mua hàng => có thể tìm kiếm chính xác số chứng từ mua hàng hoặc tìm kiếm theo nhà cung cấp:

R21.18.04

Sau khi tích chọn các chứng từ mua hàng qua kho cần lấy, nhấn Đồng ý => hệ thống sẽ tự động lấy thông tin các mặt hàng được tích chọn ra phiếu xuất kho:

R21.18.05

Khai báo các thông tin còn thiếu trên phiếu xuất kho, sau đó nhấn Cất.

NOTE_iconnote 1. Lập chứng từ phiếu xuất từ chứng từ mua hàng thì chỉ cho phép lập được từ các chứng từ mua hàng qua kho