Cho phép cập nhật riêng nội dung trợ giúp để giảm thiểu dung lượng bộ cài phần mềm

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R21.22 >

Cho phép cập nhật riêng nội dung trợ giúp để giảm thiểu dung lượng bộ cài phần mềm

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Đối với các đơn vị khi download phần mềm MISA SME.NET 2015 về sử dụng thì mất nhiều thời gian do dung lượng bộ cài của phần mềm lên tới 1.16 GB. Vì vậy để cải tiền về dung lượng giúp cho các đơn vị có thể download bộ cài nhanh hơn thì kể từ phiên bản R21.22, trên MISA SME.NET 2015 bộ cài sản phẩm sẽ mặc định không mang đi file help, nếu kế toán muốn xem help thì vào mục Trợ giúp chọn chức năng "Cập nhật nội dung trợ giúp" khi đó chương trình sẽ download hepl về máy cho khách hàng.

Cách thao tác

Vào mục Trợ giúp chọn chức năng "Cập nhật nội dung dung trợ giúp"

      R21.18.33

Khi kế toán chọn chức năng Cập nhật nội dung trợ giúp nếu máy khách hàng có mạng chương trình sẽ download help mới nhất về máy khách hàng vào đúng thư mục như hiện nay.

NOTE_iconnote 1. Nếu khách hàng đang ở phiên bản cũ, chọn chức năng Cập nhật nội dung trợ giúp thì chương trình luôn download help mới nhất về máy khách hàng

    2. Nếu máy khách hàng không có mạng mà chọn chức năng Cập nhật nội dung trợ giúp thì chương trình sẽ hiển thị cảnh báo sau: "Không thể kết nối được với máy chủ"

   3. Trường hợp máy khách hàng không tồn tại thư mục help mà chọn xem trợ giúp thì chương trình sẽ đưa cảnh báo sau: "Không tìm thấy tập tin MISASME.Net.chm. Vui lòng kết nối mạng và thực hiện cập nhật nội dung trợ giúp."

   4. Trường hợp máy khách hàng có tồn tại thư mục help nhưng không phải help của phiên bản mới nhất thì khi chọn Trợ giúp chương trình vẫn hiển thị file help cũ