R21

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm >

R21

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Nội dung phát triển chi tiết của phiên bản R21 bao gồm:

1. Kế toán muốn in mẫu Ủy nhiệm chi ngân hàng Bản Việt (VIETCAPITALBANK)

2. Kế toán mong muốn khi in các chứng từ - báo cáo hiển thị thông tin sản phẩm thì không hiển thị năm của sản phẩm để tránh nhầm lẫn giữa năm tài chính và năm của phần mềm

3. Kế toán muốn khi đánh lại số chứng từ phiếu thu sắp xếp được theo ngày chứng từ và số hóa đơn tăng dần để phục vụ yêu cầu quản lý

4. Kế toán muốn có phím tắt thực hiện thêm mới chứng từ từ chứng từ hiện thời (nhân bản chứng từ) để thao tác nhập liệu nhanh hơn

5. Kế toán muốn xem nhanh công nợ phải trả ngay trên màn hình phân hệ để không phải vào báo cáo để tra cứu mất thời gian

6. Yêu cầu phân quyền cho nhân viên khi in hóa đơn lần 2 trở đi thì chỉ được in bản sao chứ không được in bản chính

7. Kế toán muốn nhập số hóa đơn có ký tự đặc biệt Từ số -> Đến số để kê hóa đơn với số liệu tổng lên bảng kê trong trường hợp KH không quản lý số hóa đơn lên phần mềm

8. Kế toán muốn xem được báo cáo chi tiết lãi lỗ theo công trình hiển thị chi tiết được từng khoản chi phí

9. Phân quyền kế toán chỉ in hóa đơn lần đầu hay được phép in hóa đơn lần 2 trở đi

10. Khi xem báo cáo Tổng hợp lãi lỗ theo công trình, kế toán mong muốn xem được đồng thời cả công trình và hạng mục công trình để vừa xem được chi tiết từng hạng mục, vừa xem được số tổng của cả công trình

11. Kế toán muốn khi lập phiếu nhập, phiếu xuất từ lệnh sản xuất hoặc sinh Phiếu nhập kho, xuất kho từ Lệnh sản xuất thì khi xuất quá NVL hoặc nhập quá số lượng thành phẩm của Lệnh sản xuất thì cảnh báo để người dùng biết

12. Kế toán muốn xem báo cáo hiển thị chi tiết phát sinh doanh thu, giá vốn, lãi (lỗ) trong kỳ và lũy kế doanh thu, giá vốn, lãi (lỗ) từ khi bắt đầu thực hiện hợp đồng đến thời điểm xem báo cáo

13. Kế toán muốn ghi nhận vào nhật ký truy cập thao tác xóa chứng từ thể hiện được diễn giải và số tiền của chứng từ xóa để dễ dàng kiểm tra được chứng từ bị xóa hạch toán nghiệp vụ gì

14. Kế toán muốn xuất khẩu dữ liệu quản trị sang dữ liệu tài chính (và ngược lại) thì chương trình không mang theo đối trừ chứng từ giữa chứng từ thanh toán và chứng từ công nợ để kế toán không mất công bỏ đối trừ để sửa chứng từ

15. Kế toán mong muốn chọn được vật tư, hàng hóa cần báo cáo nhập xuất theo công trình cho cấp trên khi xem báo cáo Bảng kê phiếu nhập xuất theo ĐTTHCP, công trình...

16. Kế toán muốn số còn phải trả trên danh sách hợp đồng mua lấy bằng giá trị thực hiện trừ đi số đã trả

17. Kế toán mong muốn in báo cáo tổng hợp lãi lỗ theo công trình thể hiện cả chi phí phát sinh liên quan đến công trình và chi phí dở dang đầu kỳ, cuối kỳ chưa được nghiệm thu (Bổ sung TK 154, 621, 622...)

18. Xem báo cáo phân tích công nợ phải thu quá hạn, phân tích công nợ phải thu trước hạn, kế toán muốn xem theo từng tài khoản để phân tích nợ theo từng khoản nợ (TK 131 theo dõi nợ bán hàng …)

19. Đơn vị muốn có báo cáo mua hàng theo từng công trình và tổng hợp được VTHH nhập của từng NCC trong kỳ. Mục đích để đối chiếu với NCC vào cuối kỳ về tổng lượng VTHH nhập làm căn cứ tính nợ.

20. Kế toán trưởng muốn chuyển mẫu Phiếu xuất chuyển kho đã sửa từ MISA SME.NET 2012 lên MISA SME.NET 2015 để không mất công sửa lại mẫu

21. Kế toán mong muốn khi lập chứng từ bán hàng hóa trong nước, bên tab thuế có thể chọn được mặt hàng là "HH, DV không phải tổng hợp lên tờ khai thuế GTGT" để kê khai vào chỉ tiêu 5 của Phụ lục 01-1/GTGT

22. Kế toán muốn in báo cáo, chứng từ bằng ngôn ngữ tiếng Anh (tiếp)

23. Kế toán muốn xuất khẩu sổ chi tiết bán hàng ra excel dạng dữ liệu (không ngăn cách trang, không gộp merge ô, dòng) để đối chiếu phát sinh với bảng cân đối tài khoản và làm báo cáo quản trị nội bộ

24. Kế toán mong muốn khi xem nhanh công nợ phải trả NCC cho khách hàng nào thì cho phép thực hiện được trả tiền NCC cho khách hàng đó để không phải vào phân hệ chọn lại NCC (Khi làm chức năng xem nhanh công nợ)

25. Kế toán muốn khi xuất khẩu danh mục nhân viên ra Excel thì xuất khẩu được mã đơn vị để dễ dàng nhập khẩu cập nhật được thông tin nhân viên từ Excel vào

26. Kế toán muốn Khi mua hàng hay nhập kho, nếu có các mặt hàng trùng nhau và cùng đơn giá thì yêu cầu cộng gộp lại khi in Phiếu nhập kho 01-VT để tổng hợp lại cho dễ theo dõi, kiểm tra

27. Kế toán muốn hàng tháng có thể lập 1 chứng từ ghi sổ cho các chứng từ khấu hao TSCĐ và phân bổ CCDC nhằm giảm thiểu thao tác nhập liệu

28. Kế toán bán hàng mong muốn khi in HĐ GTGT, phần mềm thể hiện được đường gạch ngang và chéo để không phải gạch tay

29. Kế toán mong muốn khi in hóa đơn, trường hợp tiền thuế GTGT bằng 0 (thuế suất 0%) thì hiển thị số 0 (hiện tại đang bỏ trống) do đây là thông tin bắt buộc khi lập hoá đơn nên không được bỏ trống