Khi xem báo cáo Tổng hợp lãi lỗ theo công trình, kế toán mong muốn xem được đồng thời cả công trình và hạng mục công trình để vừa xem được chi tiết từng hạng mục, vừa xem được số tổng của cả công trình

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R21 >

Khi xem báo cáo Tổng hợp lãi lỗ theo công trình, kế toán mong muốn xem được đồng thời cả công trình và hạng mục công trình để vừa xem được chi tiết từng hạng mục, vừa xem được số tổng của cả công trình

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Đối với Đơn vị chuyên xây dựng công trình, kiêm sản xuất thành phẩm để bán cho các công trình (Đối tượng tập hợp chi phí). Khi đơn vị quyết toán công trình thì mong muốn theo dõi được các khoản chi phí phát sinh liên quan công trình NVL, nhân công (TK 621,622...) để biết được toàn bộ chi phí phát sinh liên quan đến công trình là bao nhiêu, số dư TK 154 cuối kỳ để biết được số chưa được nghiệm thu chuyển sang năm sau bao nhiêu và được nghiệm thu bao nhiêu; Số 154 đầu kỳ để biết số chưa nghiệm thu năm trước chuyển sang bao nhiêu.

Để đáp ứng được mong muốn trên, kể từ phiên bản R21, MISA SME.NET 2015 sẽ bổ sung thêm Báo cáo tổng hợp lãi lỗ theo công trình

Cách thao tác

Chi tiết các thao tác xem theo đường link sau: Thao tác thực hiện xem Báo cáo tổng hợp lãi lỗ theo công trình