Kế toán mong muốn in báo cáo tổng hợp lãi lỗ theo công trình thể hiện cả chi phí phát sinh liên quan đến công trình và chi phí dở dang đầu kỳ, cuối kỳ chưa được nghiệm thu (Bổ sung TK 154, 621, 622...)

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R21 >

Kế toán mong muốn in báo cáo tổng hợp lãi lỗ theo công trình thể hiện cả chi phí phát sinh liên quan đến công trình và chi phí dở dang đầu kỳ, cuối kỳ chưa được nghiệm thu (Bổ sung TK 154, 621, 622...)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Đối với Đơn vị chuyên xây dựng công trình, kiêm sản xuất thành phẩm để bán cho các công trình (Đối tượng tập hợp chi phí). Khi đơn vị quyết toán công trình thì mong muốn theo dõi được các khoản chi phí phát sinh liên quan công trình NVL, nhân công (TK 621,622...) để biết được toàn bộ chi phí phát sinh liên quan đến công trình bao nhiêu. Số dư TK 154 cuối kỳ để biết được số chưa được nghiệm thu chuyển sang năm sau bao nhiêu và được nghiệm thu bao nhiêu; Số 154 đầu kỳ để biết số chưa nghiệm thu năm trước chuyển sang bao nhiêu.

Để đáp ứng được mong muốn trên, kể từ phiên bản R21, MISA SME.NET 2015 sẽ bổ sung thêm Báo cáo Tổng hợp lãi lỗ theo công trình

Cách thao tác

Vào cây báo cáo\mục Giá thành chọn Báo cáo tổng hợp lãi lỗ theo công trình hoặc vào phân hệ Giá thành\Tab Báo cáo phân tích chọn Báo cáo, chọn Báo cáo tổng hợp lãi lỗ theo công trình

R21.45

Sau khi nhấn <Đồng ý>, màn hình sẽ hiển thị báo cáo như sau:

R21.46