Kế toán muốn số còn phải trả trên danh sách hợp đồng mua lấy bằng giá trị thực hiện trừ đi số đã trả

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R21 >

Kế toán muốn số còn phải trả trên danh sách hợp đồng mua lấy bằng giá trị thực hiện trừ đi số đã trả

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Từ thực tế sử dụng phần mềm, kế toán mong muốn Số còn phải trả trên danh sách hợp đồng mua bằng Giá trị đã thực hiện trừ đi Số đã trả. Để đáp ứng được yêu cầu trên kể từ phiên bản R21, MISA SME.NET 2015 thay đổi công thức tính toán Số còn phải trả trên danh sách hợp đồng mua

Cách thao tác

Vào phân hệ Mua hàng\tab Hợp đồng mua hiển thị danh sách hợp đồng mua hàng

R21.21