Kế toán mong muốn chọn được vật tư, hàng hóa cần báo cáo nhập xuất theo công trình cho cấp trên khi xem báo cáo Bảng kê phiếu nhập xuất theo ĐTTHCP, công trình...

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R21 >

Kế toán mong muốn chọn được vật tư, hàng hóa cần báo cáo nhập xuất theo công trình cho cấp trên khi xem báo cáo Bảng kê phiếu nhập xuất theo ĐTTHCP, công trình...

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ phiên bản R21, trên MISA SME.NET 2015 cho phép kế toán lựa chọn từng vật tư để xem báo cáo trên một số báo cáo về giá thành

Thực hiện trên các báo cáo sau:

1.Bảng kê phiếu nhập, phiếu xuất theo đối tượng THCP

2.Bảng kê phiếu nhập, phiếu xuất theo công trình

3.Bảng kê phiếu nhập, phiếu xuất theo đơn hàng

4.Bảng kê phiếu nhập, phiếu xuất theo hợp đồng

5.Báo cáo tổng hợp nhập, xuất kho theo Đối tượng tập hợp chi phí

6.Báo cáo tổng hợp nhập, xuất kho theo công trình

7.Báo cáo tổng hợp nhập, xuất kho theo đơn hàng

8.Báo cáo tổng hợp nhập, xuất kho theo hợp đồng

Cách thao tác

Vào cây báo cáo\mục Giá thành, chọn báo cáo Báo cáo tổng hợp nhập, xuất kho theo Đối tượng tập hợp chi phí hoặc vào phân hệ Giá thành\tab Báo cáo phân tích, nhấn Chọn báo cáo\chọn báo cáo Báo cáo tổng hợp nhập, xuất kho theo Đối tượng tập hợp chi phí

R21.31

Chương trình hiển thị báo cáo:

R21.32.1

NOTE_iconnote 1. Số liệu báo cáo sẽ lấy đúng theo tham số được chọn