Kế toán muốn xuất khẩu dữ liệu quản trị sang dữ liệu tài chính (và ngược lại) thì chương trình không mang theo đối trừ chứng từ để kế toán không mất công bỏ đối trừ để sửa chứng từ

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R21 >

Kế toán muốn xuất khẩu dữ liệu quản trị sang dữ liệu tài chính (và ngược lại) thì chương trình không mang theo đối trừ chứng từ để kế toán không mất công bỏ đối trừ để sửa chứng từ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ phiên bản R21, MISA SME.NET 2015 đáp ứng mong muốn khi xuất khẩu dữ liệu ra tệp xml, sau đó nhập khẩu vào dữ liệu khác cho phép kế toán lựa chọn có mang theo các thông tin đối trừ chứng từ

Cách thao tác

Vào Tệp\Nhập khẩu dữ liệu

R21.27.01

NOTE_iconnote Mặc định là không tích chọn thông tin "Đối trừ chứng từ"