Kế toán muốn ghi nhận vào nhật ký truy cập thao tác xóa chứng từ thể hiện được diễn giải và số tiền của chứng từ xóa để dễ dàng kiểm tra được chứng từ bị xóa hạch toán nghiệp vụ gì

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R21 >

Kế toán muốn ghi nhận vào nhật ký truy cập thao tác xóa chứng từ thể hiện được diễn giải và số tiền của chứng từ xóa để dễ dàng kiểm tra được chứng từ bị xóa hạch toán nghiệp vụ gì

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ phiên bản R21, MISA SME.NET 2015 sẽ đáp ứng mong muốn xem Nhật ký truy cấp đối với thao tác xóa chứng từ sẽ thể hiện được diễn giải chi tiết và tổng số tiền thanh toán của chứng từ bị xóa để kế toán dễ dàng kiểm tra được chứng từ bị xóa là chứng từ đang hạch toán nghiệp vụ gì

Cách thao tác

Vào menu Hệ thống\Nhật ký truy cập để kiểm tra lại các thao tác thực hiện trong ngày

      R21.02

NOTE_iconnote 1. Thông tin Diễn giải lưu lại trong nhật ký truy cấp sẽ hiển thị diễn giải trên thông tin chung của chứng từ

      2. Thông tin Tổng tiền thanh toán lấy tổng số tiền thanh toán trên chứng từ thuộc phân hệ mua hàng, bán hàng. Các phân hệ khác lấy thông tin tổng số tiền