Kế toán muốn xem báo cáo hiển thị chi tiết phát sinh doanh thu, giá vốn, lãi (lỗ) trong kỳ và lũy kế doanh thu, giá vốn, lãi (lỗ) từ khi bắt đầu thực hiện hợp đồng đến thời điểm xem báo cáo

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R21 >

Kế toán muốn xem báo cáo hiển thị chi tiết phát sinh doanh thu, giá vốn, lãi (lỗ) trong kỳ và lũy kế doanh thu, giá vốn, lãi (lỗ) từ khi bắt đầu thực hiện hợp đồng đến thời điểm xem báo cáo

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ phiên bản R21, trên MISA SME.NET 2015, khi kế toán xem báo cáo Báo cáo chi tiết lãi lỗ theo hợp đồng và Tổng hợp lãi lỗ theo hợp đồng thì sẽ biết được tổng số tiền phát sinh lũy kế của doanh thu, chi phí, lợi nhuận đến thời điểm xem báo cáo

Cách thao tác

Vào cây báo cáo\mục Hợp đồng, chọn báo cáo Chi tiết lãi lỗ theo hợp đồng hoặc vào phân hệ Hợp đồng\tab Báo cáo phân tích, nhấn Chọn báo cáo\chọn báo cáo Chi tiết lãi lỗ theo hợp đồng

R21.53

Chương trình hiển thị báo cáo (trên báo cáo sẽ hiển thị thêm các dòng Doanh thu Lũy kế, Chi phí lũy kế và lợi nhuận lũy kế).

R21.54

NOTE_iconnote Báo cáo sẽ không lên số liệu trường hợp chỉ có số liệu của Doanh thu lũy kế, Chi phí lũy kế mà không có số liệu của phát sinh trong kỳ