Kế toán muốn khi lập phiếu nhập, phiếu xuất từ lệnh sản xuất hoặc sinh Phiếu nhập kho, xuất kho từ Lệnh sản xuất thì khi xuất quá NVL hoặc nhập quá số lượng thành phẩm của Lệnh sản xuất thì cảnh báo để người dùng biết

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R21 >

Kế toán muốn khi lập phiếu nhập, phiếu xuất từ lệnh sản xuất hoặc sinh Phiếu nhập kho, xuất kho từ Lệnh sản xuất thì khi xuất quá NVL hoặc nhập quá số lượng thành phẩm của Lệnh sản xuất thì cảnh báo để người dùng biết

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Đối với các đơn vị sản xuất, kế toán khai báo các lệnh sản xuất trên phần mềm để nhập, xuất kho theo lệnh sản xuất, theo dõi tiến độ sản xuất, kế toán muốn khi Nhập kho thành phẩm từ lệnh sản xuất hoặc Xuất nguyên vật liệu từ lệnh sản xuất quá số lượng khai báo trên lệnh sản xuất thì chương trình phải đưa ra nhắc nhở để người dùng biết.

Kể từ phiên bản R21, MISA SME.NET 2015 sẽ đáp ứng mong muốn trên bằng giải pháp sau: Khi lập phiếu nhập, phiếu xuất từ lệnh sản xuất hoặc sinh phiếu nhập kho, xuất kho từ Lệnh sản xuất nếu xuất quá nguyên vật liệu hoặc nhập quá số lượng thành phẩm của lệnh sản xuất thì chương trình phải cảnh báo

Cách thao tác

Vào phân hệ Kho\tab Lệnh sản xuất, thêm mới 1 lệnh sản xuất:

R21.28

Từ lệnh sản xuất, thực hiện sinh phiếu xuất kho

R21.61

Khi ghi sổ chứng từ chương trình sẽ cảnh báo số lượng xuất quá số lượng của lệnh sản xuất theo đúng thứ tự từ trên xuống dưới của chứng từ. Nếu chọn Yes cho phép Cất chứng từ Phiếu xuất kho, nếu chọn No thì sẽ không cất chứng từ

NOTE_iconnote Cảnh báo tương tự khi sinh phiếu nhập kho từ lệnh sản xuất hoặc lập phiếu nhập kho từ lệnh sản xuất