Phân quyền kế toán chỉ in hóa đơn lần đầu hay được phép in hóa đơn lần 2 trở đi

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R21 >

Phân quyền kế toán chỉ in hóa đơn lần đầu hay được phép in hóa đơn lần 2 trở đi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ phiên bản R21, MISA SME.NET 2015 sẽ đáp ứng mong muốn phân quyền cho kế toán chỉ được in hóa đơn lần đầu hay được phép in hóa đơn lần 2 trở đi bằng giải pháp sau:

Bổ sung thêm quyền "In hóa đơn lần thứ 2 trở đi bằng bản chính" và "In hóa đơn lần thứ 2 trở đi bằng bản sao" đối với các chứng từ: Bán hàng, Giảm giá hàng bán, Trả lại hàng mua, Chuyển kho, Xuất kho

Các vai trò mặc định chương trình mang đi: Kế toán tổng hợp, Kế toán mua hàng, Kế toán kho, Kế toán bán hàng

Cách thao tác

Vào mục Hệ thống\chọn Vai trò và quyền hạn

R21.39

Đăng nhập với người dùng LTHUYEN với vai trò là Kế toán bán hàng, thực hiện In Hóa đơn GTGT (mẫu tư in-3 liên), sau đó tiếp tục In lần hai khi đó chương trình hiển thị cảnh báo như sau:

R21.42

NOTE_iconnote Nếu kế toán không có cả hai quyền "In hóa đơn lần thứ 2 trở đi bằng bản chính" và "In hóa đơn lần thứ 2 trở đi bằng bản sao" thì sẽ chỉ được in hóa đơn ra giấy một lần nếu có quyền In