Kế toán muốn xem được báo cáo chi tiết lãi lỗ theo công trình hiển thị chi tiết được từng khoản chi phí

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R21 >

Kế toán muốn xem được báo cáo chi tiết lãi lỗ theo công trình hiển thị chi tiết được từng khoản chi phí

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ phiên bản R21, MISA SME.NET 2015 đáp ứng mong muốn theo dõi chi tiết lãi lỗ theo công trình theo từng khoản mục chi phí trên báo cáo Chi tiết lãi lỗ theo công trình thống kê theo mẫu ngang

Cách thao tác

Vào cây Báo cáo\Giá thành chọn báo cáo Chi tiết lãi lỗ theo công trình hoặc vào phân hệ Giá thành\Tab Báo cáo phân tích chọn Báo cáo chọn Chi tiết lãi lỗ theo công trình

R21.43

Chương trình hiển thị báo cáo

      R21.44