Kế toán muốn nhập số hóa đơn có ký tự đặc biệt Từ số -> Đến số để kê hóa đơn với số liệu tổng lên bảng kê trong trường hợp KH không quản lý số hóa đơn lên phần mềm

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R21 >

Kế toán muốn nhập số hóa đơn có ký tự đặc biệt Từ số -> Đến số để kê hóa đơn với số liệu tổng lên bảng kê trong trường hợp KH không quản lý số hóa đơn lên phần mềm

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Đối với các đơn vị kinh doanh nước sạch, có rất nhiều hóa đơn xuất ra trong tháng cho các đối tượng khách hàng là hộ gia đình, đơn vị có sử dụng một phần mềm khác để xuất hóa đơn, sau đó sử dụng phần mềm MISA SME.NET 2015 để nhập thông tin tổng của nhiều hóa đơn, cho nên đơn vị muốn nhập thông tin số hóa đơn khác 7 chữ số. Kể từ phiên bản R21, MISA SME.NET 2015 đáp ứng được mong muốn nói trên bằng giải pháp sau:

Nếu NSD không sử dụng phần mềm để quản lý phát hành hóa đơn thì trên các chứng từ sau cho phép nhập khác 7 chữ số tại thông tin Số hóa đơn:

1.Bán hàng hóa, dịch vụ trong nước

2.Bán hàng đại lý bán đúng giá

3.Giảm giá hàng bán chọn loại Bán hàng hóa, dịch vụ

4.Giảm giá hàng bán chọn loại bán hàng đại lý bán đúng giá

5.Hàng mua trả lại

Cách thao tác

Vào mục Hệ thống\Tùy chọn\Tùy chọn chung kiểm tra thông tin liên quan tới hóa đơn

R21.08

Vào phân hệ Bán hàng\Tab Bán hàng thêm mới chứng từ Bán hàng hóa, dịch vụ tại thông tin Số hóa đơn của tab Hóa đơn cho phép nhập được khác 7 chữ số

R21.09