Yêu cầu phân quyền cho nhân viên khi in hóa đơn lần 2 trở đi thì chỉ được in bản sao chứ không được in bản chính

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R21 >

Yêu cầu phân quyền cho nhân viên khi in hóa đơn lần 2 trở đi thì chỉ được in bản sao chứ không được in bản chính

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ phiên bản R21, MISA SME.NET 2015 sẽ đáp ứng mong muốn phân quyền cho kế toán chỉ được in hóa đơn lần đầu hay được phép in hóa đơn lần 2 trở đi bằng giải pháp sau:

Bổ sung thêm quyền "In hóa đơn lần thứ 2 trở đi bằng bản chính" và "In hóa đơn lần thứ 2 trở đi bằng bản sao" đối với các chứng từ: Bán hàng, Giảm giá hàng bán, Trả lại hàng mua, Chuyển kho, Xuất kho

Các vai trò mặc định chương trình mang đi: Kế toán tổng hợp, Kế toán mua hàng, Kế toán kho, Kế toán bán hàng

Cách thao tác

Chi tiết về các thao tác thực hiện xem trên yêu cầu sau:

1.Phân quyền kế toán chỉ in hóa đơn lần đầu hay được phép in hóa đơn lần 2 trở đi