[SMEFIVE-1511] - Kế toán muốn xem nhanh công nợ phải trả ngay trên màn hình phân hệ để không phải vào báo cáo để tra cứu mất thời gian

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R21 >

[SMEFIVE-1511] - Kế toán muốn xem nhanh công nợ phải trả ngay trên màn hình phân hệ để không phải vào báo cáo để tra cứu mất thời gian

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Từ nhu cầu sử dụng thực tế, kế toán muốn xem nhanh công nợ phải trả ngay trên màn hình để không phải mất thời gian tra cứu trên báo cáo. Để đáp ứng được mong muốn trê, kể từ phiên bản R21, trên MISA SME. NET 2015 sẽ bổ sung thêm tab Công nợ thuộc phân hệ mua hàng, trên danh sách công nợ cho phép kế toán theo dõi được số còn phải trả của từng nhà cung cấp tính đến ngày được chọn

 

Cách thao tác

Vào phân hệ Mua hàng\tab Công nợ hiển thị giao diện sau:

R21.55