Kế toán muốn có phím tắt thực hiện thêm mới chứng từ từ chứng từ hiện thời (nhân bản chứng từ) để thao tác nhập liệu nhanh hơn

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R21 >

Kế toán muốn có phím tắt thực hiện thêm mới chứng từ từ chứng từ hiện thời (nhân bản chứng từ) để thao tác nhập liệu nhanh hơn

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Kể từ phiên bản R21, MISA SME.NET 2015 sẽ đáp ứng mong muốn có thêm phím tắt để thêm mới chứng từ hiện thời ngay trên giao diện chi tiết giúp thao tác nhanh hơn. Giải pháp chi tiết như sau:

Phím tắt để thêm mới chứng từ hiện thời

1.Từ giao diện chứng từ chi tiết, nhấn phím tắt (Ctrl+Shift+C) -> Chương trình sẽ thực hiện thêm mới chứng từ hiện thời