Kế toán muốn khi đánh lại số chứng từ phiếu thu sắp xếp được theo ngày chứng từ và số hóa đơn tăng dần để phục vụ yêu cầu quản lý

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R21 >

Kế toán muốn khi đánh lại số chứng từ phiếu thu sắp xếp được theo ngày chứng từ và số hóa đơn tăng dần để phục vụ yêu cầu quản lý

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Từ nhu cầu quản lý và thực tế sử dụng phần mềm kế toán mong muốn khi đánh lại số chứng từ có thể sắp xếp được thứ tự của chứng từ trên giao diện Đánh lại số chứng từ để có thể thiết lập được theo đúng nhu cầu người dùng.

Kể từ R21 MISA SME.NET 2015 sẽ đáp ứng được như cầu trên bằng giải pháp sau:Trên giao diện đánh lại số chứng từ cho phép thay đổi được thứ tự các chứng từ, đồng thời có thêm thông tin Số hóa đơn trên giao diện để kế toán theo dõi phục vụ nhu cầu quản lý thông tin của doanh nghiệp

 

Cách thao tác

Vào mục Tiện ích\chọn Chức năng Đánh lại số chứng từ hiển thị giao diện sau:

R21.30

 

NOTE_iconnote 1. Sau khị thực hiện Đánh lại số chứng từ và Cất thông tin đã đánh lại thì số chứng từ sẽ cập nhật theo đúng số chứng từ mới được đánh lại