Kế toán mong muốn khi in các chứng từ - báo cáo hiển thị thông tin sản phẩm thì không hiển thị năm của sản phẩm để tránh nhầm lẫn giữa năm tài chính và năm của phần mềm

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R21 >

Kế toán mong muốn khi in các chứng từ - báo cáo hiển thị thông tin sản phẩm thì không hiển thị năm của sản phẩm để tránh nhầm lẫn giữa năm tài chính và năm của phần mềm

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ phiên bản R21, trên MISA SME.NET 2015 khi in báo cáo, chứng từ hiển thị thông tin của sản phẩm thì không hiển thị thông tin năm của sản phẩm để tránh nhầm lẫn giữa năm tài chính và năm của phần mềm

Cách thao tác

Vào phân hệ Quỹ\Tab Thu, chi tiền thêm mới chứng từ Phiếu thu hoặc chọn 1 phiếu thu bất kỳ trên danh sách, trên giao diện chi tiết nhấn mũi tên bên phải chức năng In và chọn mẫu 01-TT: Phiếu thu (Mẫu A5)

R21.52

 

NOTE_iconnote 1. Thực hiện in tương tự với các chứng từ và báo cáo