Kế toán muốn in mẫu Ủy nhiệm chi ngân hàng Bản Việt (VIETCAPITALBANK)

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R21 >

Kế toán muốn in mẫu Ủy nhiệm chi ngân hàng Bản Việt (VIETCAPITALBANK)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ phiên bản R21, MISA SME.NET 2015 sẽ cho phép in được mẫu ủy nhiệm chi ngân hàng Bản Việt (VIETCAPITALBANK).

Mẫu UNC ngân hàng Bản Việt (VIETCAPITALBANK) có thể in được trên các giao diện sau:

1.Chi tiền gửi bằng Ủy nhiệm chi

2.Trả tiền nhà cung cấp bằng ủy nhiệm chi

3.Nộp bảo hiểm bằng ủy nhiệm chi

4.Trả lương bằng ủy nhiệm chi

5.Chuyển tiền nội bộ

6.Chứng từ mua hàng thanh toán ngay bằng ủy nhiệm chi (mua trong nước, nhập khẩu, qua kho, không qua kho)

7.Chứng từ mua dịch vụ thanh toán ngay bằng ủy nhiệm chi

8.Chứng từ nghiệp vụ khác

Cách thao tác

Trên các giao diện chứng từ có liên quan nói trên, nhấn mũi tên bên phải chức năng In và chọn mẫu Ủy nhiệm chi (VietCapitalBank)

R21.01