Cho phép hạch toán được nghiệp vụ nhập kho hàng nhận bán hộ, giữ hộ bằng ngoại tệ trên giao diện nhập kho

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R21.22 >

Cho phép hạch toán được nghiệp vụ nhập kho hàng nhận bán hộ, giữ hộ bằng ngoại tệ trên giao diện nhập kho

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Đối với các đơn vị sản xuất, kinh doanh nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để sản xuất, gia công, tái chế, lắp ráp tại khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu thực hiện quản lý và báo cáo quyết toán nguyên liệu, vật tư theo quy định của doanh nghiệp chế xuất hướng dẫn tại điều 60 của thông tư 38. Kế toán mong muốn trên chứng từ nhập kho có thể nhập được ngoại tệ

Kể từ phiên bản R21.22, MISA SME.NET 2015 sẽ đáp ứng mong muốn trên bằng giải pháp sau:

Đối với doanh nghiệp sử dụng chế độ kế toán theo TT200, nếu trên Hệ thống\Tùy chọn\Vật tư, hàng hóa tích chọn "Có phát sinh hàng nhận giữ hộ, gia công/bán hộ, ký gửi" thì khi lập Phiếu nhập kho cho phép lập phiếu nhập kho chọn loại là Hàng nhận gia công, đối với loại nhập kho này cho phép kế toán có thể nhập loại tiền trên chứng từ.

Đối với doanh nghiệp sử dụng chế độ kế toán theo quyết định 48 thì luôn cho phép kế toán có thể Lập phiếu nhập chọn loại là Hàng nhận gia công

Cách thao tác

Đơn vị sử dụng chế độ kế toán theo TT200, để lập chứng từ Phiếu nhập kho hàng nhận gia công sẽ phải thực hiện các bước sau:

Vào mục Hệ thống\Tùy chọn\Vật tư, hàng hóa

R21.18.17

Tiếp tục vào phân hệ Kho\tab Nhập/xuất kho thực hiện thêm mới chứng từ nhập kho.

R21.18.18

NOTE_iconnote 1. Đối với doanh nghiệp sử dụng chế độ kế toán theo quyết định 48 thì trên chứng từ Nhập kho luôn cho phép kế toán có thể lập chứng từ Nhập kho hàng nhận giá công

      2. Nếu đã phát sinh chứng từ Hàng nhận gia công trên dữ liệu thì không cho phép bỏ tích chọn ""Có phát sinh hàng nhận giữ hộ, gia công/bán hộ, ký gửi"

     3. Cho phép nhập khẩu từ excel chứng từ Nhập kho hàng nhận gia công, chi tiết về các thao tác nhập khẩu excel xem link đính kèm: Nhập khẩu excel