Kế toán yêu cầu tính tỷ giá xuất quỹ theo tỷ giá ghi sổ bình quân gia quyền di động (tỷ giá bình quân gia quyền sau từng lần nhập).

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R21.22 >

Kế toán yêu cầu tính tỷ giá xuất quỹ theo tỷ giá ghi sổ bình quân gia quyền di động (tỷ giá bình quân gia quyền sau từng lần nhập).

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Từ nhu cầu thực tế khi hạch toán, kế toán mong muốn có thể tính tỷ giá xuất quỹ theo tỷ giá ghi sổ bình quân gia quyền di động với mục đích giúp kế toán có thể nhìn ngay được giá xuất quỹ tại thời điểm chi tiền, xác định và hạch toán ngay được lãi/lỗ từ chênh lệch tỷ giá giữa xuất quỹ và tỷ giá ghi nhận nợ

Kể từ phiên bản R21.22, trên MISA SME.NET 2015 sẽ đáp ứng mong muốn trên bằng giải pháp sau:

Tại mục Hệ thống\Tùy chọn\Tùy chọn chung cho phép kế toán lựa chọn Phương pháp tính tỷ giá xuất quỹ là Bình quân cuối kỳ hoặc Bình quân tức thời. Nếu kế toán lựa chọn là Bình quân tức thời khi đó chương trình sẽ có thay đổi sau:

Đối với doanh nghiệp sử dụng đa tiền tệ thì trên các giao diện sau nếu chọn loại tiền hạch toán là ngoại tệ thì sẽ hiển thị thêm các cột Tỷ giá xuất quỹ, Quy đổi theo tỷ giá xuất quỹ, Chênh lệch, Tài khoản xử lý chênh lệch:

1.Phiếu chi

2.Phiếu thu (nghiệp vụ rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ)

3.Séc/Ủy nhiệm chi

4.Chứng từ nghiệp vụ khác

5.Chứng từ chuyển tiền nội bộ

6.Trả tiền nhà cung cấp bằng tiền mặt, tiền gửi

7.Mua hàng thanh toán ngay bằng tiền mặt, Séc/Ủy nhiệm chi

8.Mua dịch vụ thanh toán ngay bằng tiền mặt, Séc/Ủy nhiệm chi

9.Giảm giá hàng bán – trả lại bằng tiền mặt

10.Trả lại hàng bán – trả lại bằng tiền mặt".

11.Trên chứng từ mua hàng trong nước, mua dịch vụ, Giảm giá hàng bán – trả lại bằng tiền mặt, Trả lại hàng bán – trả lại bằng tiền mặt sẽ có các cột xử lý chênh lệch tỷ giá xuất quỹ cho phần tiền thuế GTGT: Tiền hàng theo tỷ giá xuất quỹ, và Chênh lệch tiền hàng; Tiền thuế theo tỷ giá xuất quỹ, và Chênh lệch tiền thuế

Cách thao tác

1. Đối với doanh nghiệp áp dụng phương pháp tính tỷ giá xuất quỹ là Bình quân tức thời

Vào mục Hệ thống\Tùy chọn\Tùy chọn chung

R21.18.34

Nhấn <Đồng ý> chương trình sẽ đưa ra thông báo "Bạn có muốn sao lưu dữ liệu trước khi chuyển đổi phương pháp tính tỷ giá xuất quỹ không?". Nếu NSD chọn Yes thì sẽ sao lưu dữ liệu, nếu NSD chọn No thì không sao lưu dữ liệu.

R21.18.35

Nhấn <Áp dụng> để lưu lại phương pháp tính tỷ giá xuất quỹ

Giả sử doanh nghiệp đang có tồn quỹ là 10.000 USD, Tỷ giá là 20.000

Tiếp theo vào phân hệ Quỹ\Tab Thu, chi tiền thêm mới chứng từ chi tiền chọn loại tiền là USD

      R21.18.25

Sau khi khai báo được các thông tin, thực hiện <Ghi sổ> chứng từ, chương trình sẽ tự động tính toán các thông tin: Tỷ giá xuất quỹ, Quy đổi theo TGXQ, Chênh lệch và TK xử lý chênh lệch như sau:

R21.18.23

Vào phân hệ Mua hàng\tab Mua hàng hóa, dịch vụ thêm mới chứng từ mua hàng sau:

R21.18.27

Thực hiện chức năng Trả tiền nhà cung cấp bằng tiền mặt

R21.18.28

Chứng từ Phiếu chi trả tiền nhà cung cấp sẽ hiển thị như sau:

R21.18.32

2. Đối với doanh nghiệp áp dụng phương pháp tính tỷ giá xuất quỹ là bình quân cuối kỳ

Vào mục Hệ thống\Tùy chọn chung chọn phương pháp tính tỷ giá xuất quỹ là Bình quân cuối kỳ

Vào phân hệ Mua hàng\tab Mua hàng hóa, dịch vụ thêm mới chứng từ mua hàng sau

R21.18.27

Vào phân hệ mua hàng chọn chức năng Trả tiền nhà cung cấp khi đó chương trình hiển thị như sau:

R21.18.30

Chứng từ Phiếu chi trả tiền nhà cung cấp sẽ hiển thị như sau:

R21.18.31

NOTE_iconnote  1. Nếu kế toán chọn phương pháp tính tỷ giá xuất quỹ là Bình quân cuối kỳ thì việc tính tỷ giá xuất quỹ như hiện tại

       2. Các chứng từ thu, chi bằng ngoại tệ cùng ngày thì khi tính tỷ giá xuất quỹ theo phương pháp bình quân tức thời thì dựa vào thứ tự lập chứng từ

       3. Chỉ tính tỷ giá xuất quỹ cho các dòng hạch toán Có TK 111x, 112x tích chọn "Có hạch toán ngoại tệ".

      4. Công thức tính tỷ giá xuất quỹ: Tỷ giá xuất quỹ = Tổng số dư quy đổi/Tổng số dư nguyên tệ (chi tiết theo TK, Loại tiền, Tài khoản ngân hàng tính đến chứng từ thu cuối cùng trước chứng từ chi cần tính).

      5. Quy đổi theo tỷ giá xuất quỹ = Số tiền * Tỷ giá xuất quỹ

      6. Chênh lệch = Quy đổi theo tỷ giá xuất quỹ - Quy đổi trên chứng từ

      7. Đối với dữ liệu tạo mới nếu khách hàng sử dụng chế độ kế toán theo QĐ 48 thì mặc định Phương pháp tính tỷ giá xuất quỹ là Bình quân cuối kỳ, đối với doanh nghiệp sử dụng chế độ kế toán theo TT200 thì mặc định phương pháp tính tỷ giá xuất quỹ là Bình quân tức thời

      8. Đối với các doanh nghiệp sử dụng phương pháp tính tỷ giá xuất quỹ là Bình quân tức thời thì khi bảo trì dữ liệu thì chương trình cho phép "Tính lại tỷ giá xuất quỹ" và không tính lại tỷ giá xuất quỹ cho tháng đã chốt số liệu.

     9. Nếu doanh nghiệp muốn tính lại tỷ giá xuất quỹ thì vào phân hệ Tổng hợp chọn chức năng Tính tỷ giá xuất quỹ