Cải tiến cách tính kỳ tính thuế theo năm dương lịch để nộp được tờ khai thuế áp dụng đối với DN có năm tài chính khác năm dương lịch

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R21.22 >

Cải tiến cách tính kỳ tính thuế theo năm dương lịch để nộp được tờ khai thuế áp dụng đối với DN có năm tài chính khác năm dương lịch

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ phiên bản R21.22, trên MISA SME. NET 2015 cho phép kế toán khi lập tờ khai thuế thông tin kỳ tính thuế sẽ lấy theo đúng kỳ của năm dương lịch đối với tất cả các doanh nghiệp có năm tài chính trùng với năm dương lịch hoặc khác năm dương lịch

Cách thao tác

Giả sử đơn vị có năm tài chính bắt đầu từ ngày 01/04/N đến ngày 31/03/N+1

Vào phân hệ Thuế\Lập tờ khai thuế GTGT, khi chọn quý hoặc năm thì thông tin Từ ngày và đến ngày luôn hiển thị theo đúng năm dương lịch

R21.18.07

Sau khi nhấn <Đồng ý> chương trình sẽ lấy lên tất cả các chứng từ lên bảng kê thỏa mãn thông tin Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/03/2015

NOTE_iconnote 1. Khi lập Tờ khai thuế GTGT, Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư, Khấu trừ thuế, Báo cáo đối chiếu bảng kê thuế và sổ cái, Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào (mẫu quản trị), Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra (mẫu quản trị) thì đối với doanh nghiệp có năm tài chính khác năm dượng lịch thì luôn luôn lấy theo năm dương lịch

    2. Đối với Tờ khai quyết toán thuế TNDN cũng mặc định lập theo năm dương lịch nhưng cho phép kế toán thay đổi được thông tin Từ ngày....Đến ngày khi lập