Kế toán muốn lập Tờ khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp - mẫu số 03/GTGT (cho đơn vị vàng bạc) từ phần mềm

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R30 >

Kế toán muốn lập Tờ khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp - mẫu số 03/GTGT (cho đơn vị vàng bạc) từ phần mềm

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R30, trên MISA SME.NET 2015, chương trình cho phép lập tờ khai thuế GTGT trực tiếp trên GTGT áp dụng cho người nộp thuế mua bán, chế tác vàng bạc, đá quý để xuất khẩu và nộp báo cáo cho cơ quan thuế.

Cách thực hiện

Vào Nghiệp vụ\Thuế\Tờ khai thuế GTGT trực tiếp trên GTGT (03/GTGT)

61148_7

Trên giao diện tờ khai

61148_2

Trên giao diện chọn chứng từ doanh thu

61148_10

Trên giao diện chọn chứng từ giá vốn

61148_11

Trở lại giao diện tờ khai

61148_5

Tờ khai in ra như sau:

61148_6