Kế toán muốn nhập khẩu được chứng từ Hàng bán trả lại kiêm phiếu nhập từ excel để tiết kiệm thời gian nhập liệu

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R30 >

Kế toán muốn nhập khẩu được chứng từ Hàng bán trả lại kiêm phiếu nhập từ excel để tiết kiệm thời gian nhập liệu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R30, trên MISA SME.NET 2015, khi nhập khẩu chứng từ Hàng bán trả lại từ Excel thì nhập đồng thời được phiếu nhập kho hàng trả lại để không mất công nhập 1 chứng từ thành 2 lần.

Cách thực hiện

Trên mẫu excel ngầm định nhập khẩu chứng từ Hàng bán trả lại của chương trình bổ sung một số cột thông tin phiếu nhập

61173_1

Khi nhập khẩu tại bước 2. Ghép dữ liệu

oTrên tab Thông tin chung

61173_2

oTrên tab Thông tin chi tiết

61173_5

Chi tiết cách nhập khẩu dữ liệu từ excel xem tại đây