Khi xem Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt, kế toán muốn xem được nhiều Tài khoản cùng một lúc để tiết kiệm thời gian xem báo cáo

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R30 >

Khi xem Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt, kế toán muốn xem được nhiều Tài khoản cùng một lúc để tiết kiệm thời gian xem báo cáo

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R30, trên MISA SME.NET 2015, trên tham số báo cáo Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt, cho phép chọn nhiều TK tiền cùng một lúc để xem được tồn quỹ của các loại quỹ theo các TK tiền được mở tiết khoản tương ứng.

Cách thực hiện

Vào Báo cáo\Quỹ

69601_2

Báo cáo hiển thị như sau:

69601_3

Nếu kế toán muốn nhóm báo cáo theo từng TK tiền thì thực hiện như sau:

69601_9

Báo cáo sau khi sửa

69601_6

Khi in báo cáo: trên giao diện Tùy chỉnh in

69601_7

Báo cáo in ra:

69601_8