Khi khai báo KH/NCC, kế toán muốn có thể ghi chú thêm được một số thông tin liên quan đến KH/NCC (như thông tin liên hệ thứ 2 trở đi, thông tin hàng hóa KH/NCC hay mua...) để có thể xem lại khi cần

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R30 >

Khi khai báo KH/NCC, kế toán muốn có thể ghi chú thêm được một số thông tin liên quan đến KH/NCC (như thông tin liên hệ thứ 2 trở đi, thông tin hàng hóa KH/NCC hay mua...) để có thể xem lại khi cần

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R30, trên MISA SME.NET 2015, khai báo danh mục khách hàng, nhà cung cấp cho phép nhập được thông tin diễn giải để kế toán tự ghi chú thêm các thông tin khác, VD: nhập thông tin người liên hệ vì một khách hàng, nhà cung cấp có nhiều người liên hệ (người liên hệ mua hàng, người liên hệ để thu tiền...)

Chi tiết thay đổi

Chương trình bổ sung thông tin diễn giải khi khai báo:

oKhách hàng

oNhà cung cấp

Ví dụ: vào Danh mục\Đối tượng\Khách hàng:

oKhai báo khách hàng

73621_1

oDanh sách khách hàng

73621_2

oDanh sách khách hàng sau khi chỉnh sửa

73621_3