Khi lập phiếu xuất kho bán hàng, chứng từ bán hàng kiêm phiếu xuất, kế toán muốn có thể kế thừa được một số thông tin từ chứng từ chuyển kho để tiết kiệm thời gian nhập liệu

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R30 >

Khi lập phiếu xuất kho bán hàng, chứng từ bán hàng kiêm phiếu xuất, kế toán muốn có thể kế thừa được một số thông tin từ chứng từ chuyển kho để tiết kiệm thời gian nhập liệu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R30, trên MISA SME.NET 2015, cho phép lập chứng từ bán hàng kiêm phiếu xuất, phiếu xuất bán hàng từ chứng từ chuyển kho để kế thừa thông tin hàng hóa từ chứng từ chuyển kho, đáp ứng với các đơn vị có hàng xuất gửi bán đại lý, xuất hàng ra bảo hành cho khách hàng nhưng chưa xuất hóa đơn, khi sửa chữa bảo hành hoàn thành mới thực hiện xuất hóa đơn và ghi nhận giá vốn.

Cách thực hiện

Lập chứng từ bán hàng kiêm phiếu xuất kho từ chứng từ chuyển kho:

oVào Nghiệp vụ\Bán hàng

78837_5

oChứng từ lấy lên các vật tư hàng hóa của Chuyển kho

78837_3

Lập phiếu xuất kho bán hàng từ chứng từ chuyển kho

78837_4

oCách lọc chứng từ chuyển kho giống như khi lập chứng từ bán hàng