Khi in phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, kế toán muốn hiển thị được thông tin số lô, hạn sử dụng của từng hàng hóa để có thông tin đối chiếu giữa chứng từ và hàng hóa thực tế

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R30 >

Khi in phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, kế toán muốn hiển thị được thông tin số lô, hạn sử dụng của từng hàng hóa để có thông tin đối chiếu giữa chứng từ và hàng hóa thực tế

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R30, trên MISA SME.NET 2015, chương trình bổ sung thêm trường số lô, hạn sử dụng khi sửa mẫu chứng từ xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ và xuất kho gửi bán đại lý để có thông tin đối chiếu giữa chứng từ và hàng hóa thực tế.

Cách thực hiện

Chương trình thực hiện bổ sung trường số lô, hạn sử dụng cho các mẫu chứng từ sau:

oPhiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý (mẫu tự in và đặt in)

oPhiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ (mẫu tự in và đặt in)

Ví dụ cụ thể: khi sửa mẫu Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý (mẫu tự in)

oIn một chứng từ Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý (mẫu tự in) và tích Sửa mẫu

61063_1

oTrường LotNo sẽ lấy lên Số lô, trường ExpiryDate sẽ lấy lên Hạn sử dụng được nhập trên chứng từ.

oTại vị trí cần hiển thị trường LotNo ExpiryDate, xóa bỏ công thức cũ (nếu có). Sau đó vào DataSources, tìm đến tên trường LotNo ExpiryDate, kéo vào vị trí cần hiển thị.

oSau khi sửa mẫu xong và lưu mẫu, Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý (mẫu tự in) in ra như sau:

61063_2

oNếu kế toán không muốn hiển thị giờ 12:00:00 SA sau Hạn sử dụng thì thực hiện như sau:

61063_3

NOTE_iconnote   Lưu ý: kế toán có thể copy câu lệnh sau:

If VOUCHER_DATA.ExpiryDate.Year() = 1 Then

e.Value = ""

Else

e.Value = VOUCHER_DATA.ExpiryDate.ToShortDateString()

End if